KronoSoft
E-mail küldés
MultiSchool3 program
MultiSchool 2 program
MultiSchool Központ program

Bejelentkezés

Felhasználó:
Jelszó:

Ha még nincs regisztrálva:
Regisztráció

Oktató anyag
Az étkezéssel kapcsolatos törvények, rendeletek.
Tippek/trükkök
Hasznos tanácsok a programmal kapcsolatban
Gyakran ismételt kérdések
Gyakran ismételt kérdések és a válaszok
Oktató anyag
A program fontosabb műveleteinek oktató videói.
 

Hírek

MultiSchool v5-ig
MultiSchool for Windows frissítése - v5.2.6

A program 4. illetve 5. verziójának frissítéseA honlap tökéletes használatához szükséges a JavaScript engedélyezése - instrukciók: FireFox / Internet Explorer böngészőhöz


Az oktató videók megtekintéséhez a Flash Player programra van szükség, amit letölthet innen


Kezdőlap >> A program előnyei: Támogatások Belépett:

Adatkezelési tajékoztató

 

 

1. Bevezetés

  1. A KRONOSOFT Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2049 Diósd, Völgy utca 26. B. ép., cg: 13-09-161827, adószám: 13278108-3-43, képviseli: László Attila ügyvezető, e-mail: laszlo.attila@kronosoft.hu ) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal regisztrált használójával, a továbbiakban: felhasználó, érintett) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
  3. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
  4. Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
  5. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
  6. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
     1. az adatgyűjtés ténye,
     2. az érintettek köre,
     3.. az adatgyűjtés célja,
     4. az adatkezelés időtartama,
     5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
     6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek   ismertetése, valamint
     7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés   nyilvántartási száma.
  7. Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul. A jelen tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.kronosoft.hu/adatkezelesi_tajekoztato
  8. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

2. Értelmező fogalmak

   1. érintett személy: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (felhasználó);
   2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
   3. különleges adat:
   4. faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek- képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
   5. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
   6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
   7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
   8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
   9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
   10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
   11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
   12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
   13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
   14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
   15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
   16. szolgáltatás: online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal és az ezen keresztül elérhető szolgáltatások együttese, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek és ismerkedhetnek;
   17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
   18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
   19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
   20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
   21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
   22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

    

    

   [Az oldal elejére]
 

Impresszum
Adatkezelés

Könyvjelzők közé
Oldaltérkép
Hasznos linkek


TeamViewer


PDF fájlokhoz:
Adobe reader letöltése
Kicsomagoláshoz:
WinZip letöltése

Partnereink:
Szoftver
Vibastile Kft.
Weboldalak
Florka Kft.

Vállalatirányítás
Karakter 2000. Kft.
Reklám
Karórakatalógus és egyebek
Könyvelés
SinkaTax
Képzőművészet
Greguss Galéria
  © 2007 KronoSoft Informatikai és Szolgáltató Kft.
  2049 Diósd, Völgy u. 26/b. Tel: 06 23 382-275

Designed by Taba Ági (László Attila)